ETİK KURALLARIMIZ
1 - İlkeler
 
Sismak'ın başarısı için çalışanların yetenekli ve çalışkan  olması, bağlılık ve sorumlukla hareket etmesi önemlidir. 
İnsanlara ve çevreye karşı duyarlı; koruyan, gözeten, farkında olan tutum ve davranışlarda bulunmak, şirketimizin  değerlerindendir.  
Bu, aşağıdaki ilkeleri kapsamaktadır:
 • Yasalara uygun ve etik olarak doğru davranış,
 • Genel, hukuki ve kültürel şartlara uyulması.  
 • Sismak’a  sadakat.
 • Çalışma arkadaşlarıyla ve üçüncü şahıslarla dürüst, nazik ve saygılı ilişkiler içerisinde olma.
 • Çevrenin korunması ve iş sağlığı ve güvenliği konularında azami hassasiyet.
 • Cinsiyet, ırk, din ve diğer özellikler yönünden her türlü ayrımcılığın kabul edilmemesi,
 • Tüm iş ilişkilerinde dürüstlük, güvenilirlik ve profesyonellik.
İş ortaklarıyla (müşteriler, dış sağlayıcılar ) ve çalışanlarla olan ilişkilere ait bu ilkeler, ancak yönetim kadrosu tarafından 
çalışanlara karşı aynı biçimde uygulandığı ve çalışanların kendi aralarındaki ilişkilerde de uyulduğu takdirde hayata geçirilebilecektir.
 
2 - Fayda sağlanması ve faydanın kabulü
 
Şirketimizin, sunduğu ürün ve hizmetler  performansıyla, kalitesiyle, uygunluğuyla ve fiyatlarıyla  etkileyicidir. Dış sağlayıcılarımızı da  aynı kriterlerde seçmekteyiz.
 
Bir sipariş işleminin başlatılmasında, siparişin alınmasında veya siparişin işleme konmasında ayrıcalıklı muamele görme niyetiyle hiçbir şahsi menfaat; talep, kabul ve teklif edilemez  ya da verilemez.
 
Hiçbir surette hediye verilemeyecek ya da kabul edilemeyecektir. Yalnızca özel bir olaydan dolayı verilen sembolik hediyeler veya reklam maksatlı hediyeler ile bir ülkedeki standart davranış ve nezaket kurallarına göre verilen ve yasalara uygun olan hediyeler için istisnalar tanınmıştır.
 
Şahsi bir menfaat için teklif veya taleple karşılaşan çalışanın bunu derhal yöneticisine rapor etmesi gerekir.
 
3 - Şirket malının kullanımı
 
Her çalışan tüm işletme ekipmanını (özellikle alet ve makinaları) ve yanı sıra tüm bilgi ve iletişim sistemlerini dikkatli şekilde ve amaca uygun olarak kullanmak zorundadır. Özellikle bilgi ve iletişim sistemleri yalnızca işletim amaçlı olarak kullanılabilir. İşyeri ve işgücüne ya da şirkete hizmet veren tüm tesislerin her zaman düzenli tutulması gerekir; hasar halinde yöneticilere  mutlaka bilgi  verilmelidir. Şirket malı kişisel amaçlarla kullanılamaz veya şirketteki yetkili sorumlunun açık izni alınmadan şirket tesislerinin dışına çıkarılamaz.
 
4 - Ticari Sırların Korunması ve Gizlilik
 
Buluşlarımız ve teknik bilgilerimiz şirketimizin uzun vadeli başarısı için hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple, çalışanlarımızın yaratıcı ve yenilikçi becerilerinin geliştirilmesi stratejik öneme sahiptir. Bu aynı zamanda fikri ve sınai  mülkiyet haklarımızın, üçüncü şahıslarca öğrenilmesine veya yetkisiz erişimine karşı korunması için de geçerlidir. Bu sebeple bütün çalışanlarımızın hem şahsi yazışmalarında hem de üçüncü şahıslarla olan elektronik iletişimlerinde uygun ve gerekli güvenlik standartlarına uymaları gerekir.
 
Bu davranış müşterilerimiz ve dış sağlayıcılarımız tarafından  verilen gizli bilgiler için de geçerlidir.
 
*Yasak bilginin sızdırılması hem çalışan hem şirket açısından hukuki ve cezai sonuçlara yol açabilir.
                   
5 - Verilerin ve Bilgilerin Gizliliği    
 
Tüm çalışanlardan doğru bilgi temelinde, gerekli kararları hızlı biçimde ortaya koyabilmek için kimlere hangi bilgilerin verilmesi gerektiğine dikkatlice karar vermeleri istenir.
 
Her çalışan, bilgileri aktarırken gereken gizlilik düzeyi bilincine sahiptir.
 
Şahsi verilerin korunması özel önem taşır. Müşterilerimiz, dış sağlayıcılarımız ve çalışanlarımızla ilgili şahsi veriler yalnızca kanunlar  çerçevesinde elde edilebilir, saklanabilir, işlenebilir ve aktarılabilir.
 
Dokümantasyon açısından kanun ve sözleşmelerde  öngörülen saklama sürelerine dikkat edilir.
 
6 - Çıkar çatışmalarından ve Özel faaliyetlerden kaçınma
 
Şahsi menfaatlerle şirket menfaatleri arasında herhangi bir çatışmanın çıkmasından kaçınmak için,
 • başka bir firmada ek pozisyon üstlenmek,
 • ücret karşılığı ikinci bir işte çalışmak,
 • girişimcilik yapmak isteyen her çalışanın bu durumdan yöneticisini veya Personel İşleri  Sorumlusunu haberdar etmesi ve izin alması gereklidir. Eğer çıkar çatışmasına yol açıyor ise, aynı şey ücret karşılığı olmadan ikincil işte çalışılması durumu için de geçerlidir.
Muhtemel çıkar çatışmaları sebebiyle belirli faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmeyen çalışanların ailelerini, arkadaşlarını veya üçüncü şahısları bu faaliyetlerde bulunmaya teşvik etmesi de yasaktır.
 
7 - Mesleki Sağlık ve Güvenlik
 
İş sağlığı ve güvenliği Sismak'ın  temel prensiplerindendir.
 
Tüm çalışanlardan güvenlik yönetmeliklerine uygun davranmaları, güvenlikle ilişkili faaliyetlerin farkında olmaları beklenmektedir. Bu farkındalık , çalışanlarımızın üretim hattında  veya ürünlerimizin kullanımı esnasında  ortaya çıkan tüm tehlikeler için  geçerlidir. Muhtemel görülen ve tespit edilen tüm kazalar, tehlikeler ve maruziyetlerin yanı sıra kıl payı kurtulmaların sorumlu yöneticiye derhal rapor edilmesi gerekir.
 
Her bir takım lideri veya yönetici , kendi çalışanlarının korunmasından sorumludur ve bu konuda talimatlara uyumu sağlamakta, eğitim ve denetimi  yapmaktadır.
 
8 - Ürün güvenliği
 
Başarımız ürünlerimizin emniyet ve güvenilirliğine göre belirlenmektedir. Yenilikçi oluşumuz ve yeniliklerimizin hızlı adımlarla gerçekleştirilmesi ürün güvenliği ve kalite yönetimi konularıyla ilgilenen tüm çalışanlarımız üzerine ağır bir görev yüklemektedir. Ürünlerimizin geliştirilmesine, üretimine, onaylanmasına ve satışına ilişkin  yasal şartlar, ürünlerimizin güvenliğini garanti etmemizde yardımcıdır. Kalite Yönetimi bölümü yasal gerekliliklere uygunluğu garanti etmektedir.
 
9 - Çevreyi Koruma
 
Şirketimiz, bir kurumsal hedef olarak mevzuat ve yönetmeliklerde yer alan çevre koruma meselelerini sahiplenmiştir. Çevre koruma konusundaki eğitim , çalışanların kalifikasyonu programının sabit bir unsurudur. Çevreyi koruma konusunda aşağıdaki hususlar esas alınacaktır:
 • Çevremizi koruruz, bütün doğal kaynakları yeterli miktarda kullanırız, insanlar ve doğa üzerinde yük oluşturmaktan kaçınırız veya bunu hafifletiriz.
 • Bozulmamış bir çevre için gereken koşulları, ürünlerimizin geliştirilmesi, tasarımı, imalat süreçleri, ambalajlanması ve sevkiyatı, bunların yanı sıra süreçlerin geliştirilmesi ve yeni sistem ve ürünlerin sunumu çalışmalarında da uygularız.
Müşterilerimiz  ve özellikle dış sağlayıcılarımızdan da insanların, çevrenin ve enerji kaynaklarının korunmasına ilişkin tüm mevzuat ve talimatlara uymasını bekliyoruz.
 
Çevre kirliliğine neden olabilecek olaylar meydana gelirse, Çevre Sorumlusu hemen  ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmekte ve  yetkili makamlara iletilecek  raporlar hazırlanmaktadır.
 
10 - Etik Kurallara Uyulması ve İzleme
 
Her bir çalışanın  Sismak Etik Kurallar temelinde kendi davranışını gözden geçirmesi ve hangi alanlarda gelişme kaydedilebileceğinin farkına varması gerekmektedir.
 
Özellikle, yönetim personeli rol model olarak hareket etmek, günlük işlerde doğruluktan şaşmamak, çalışanlara bu Etik Kuralların dayandığı temel değerler hakkındaki sorumluluk alanlarını bildirmek ve Etik Kuralları personel eğitimine dahil etmek zorundadır.
 
Yönetim personeli aynı zamanda bu Etik Kuralların uygulanmasını sağlamak zorundadır. Yasaların ve bu Etik Kuralların ihlallerine anlayış gösterilmeyecektir. İhlaller cezalandırılabilir ve medeni kanun, ceza kanunu ve iş kanunu bakımından hukuki sonuçlar doğurabilir.
 
Kendi davranışının yasaya uygunluğundan şüpheye düşmesi veya kendi çalışma ortamında şüpheli işlemlere ilişkin kanıtların varlığı halinde, her çalışanın kendi yöneticisine, takım liderine veya  temsilcilerine danışması beklenir. Açıklık ve güven, özellikle şirketin zarar görmesinin muhtemel olduğu durumlarda, hayati önem taşır.
 
Etik Kurallara uyulmaması halinde ihlal bildirimi için Etik Kurul oluşturulmuştur.
 
Etik Kurul Üyeleri: Genel Müdür, Personel İşleri Sorumlusu, Şirket Avukatı'dır.
 
Etik kuralların ihlal bildirimlerini,
 • Direkt olarak Etik Kurul üyelerine veya
 • Mail yoluyla etik@sismak.com  e-posta adresine veya
 • Posta yoluyla SİSMAK OTOMOTİV Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No: 13  35620 Çiğli/ İZMİR adresine yapabilirsiniz.
Bildirilen ihlaller değerlendirilerek etik kural ihlali bulunması durumunda gereken işlemler başlatılacaktır. 
 
Yalan ve iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak değerlendirilecektir.